Menu

About me in English

The beginning of my career in the end of 1990s embraced hundreds of thousands of words of software localization from English to Finnish. In addition, I carried out various translation assignments of technical and commercial contents in both of these languages and from Swedish to Finnish. As I had earlier work experience in advertising, printing, and graphic design, marketing became my second specialty.

Virve Juhola, Cape Context Oy, Helsinki
Registered by the National Board of Patents and Registration of Finland
Business number VAT ID FI24952591 / Y-tunnus 2495259-1

During 2000, I’ve expanded my expertise into adult education, teaching English and coordinating language courses, providing Web and e-learning content, technical writing and documentation, project management, search engine optimization (SEO), content marketing and management, blogging, text and concept analysis, language revision, translating corporate literature, youth and romance novels, rhymes and lyrics, as well as writing and editing marketing and other communications for international companies. Architecture, building and construction, and especially building information modeling (BIM) have become another specialty.

I am interested in strategic communications, responsible and sustainable communications and messaging in particular, readability, reader-response research and theory and cognitive processes, and applying these to my work. Cape Context Oy is a continuation of a family company I have worked through since 1998. I am a founding member of NEaT, Nordic Editors and Translators association. Contact me for more specific references on my experience and services.

Minusta suomeksi

Satojen tuhansien sanojen ohjelmistolokalisointi englannista suomeksi loi vahvan pohjan tekniikan ja kaupan alan käännöksiin urani alkutaipaleella 1990-luvun lopussa. Minulla oli aiempaa työkokemusta mainos- ja kirjapainoalalta, ja markkinointi muodostui pian toiseksi erikoisalakseni, myös suomesta englanniksi ja ruotsista suomeksi.

Sittemmin olen 2000-luvun aikana laajentanut osaamistani seuraaville alueille: aikuiskasvatus, kielenopetus ja kurssisuunnittelu, verkko- ja e-learning-sisällöntuotanto, tekninen kirjoittaminen ja dokumentointi, projektinhallinta, hakukoneoptimointi, sisältömarkkinointi ja sisällönhallinta, bloggaus, teksti- ja käsiteanalyysit, kielentarkistus, nuortenkirjojen, romantiikan ja yrityskirjallisuuden kääntäminen, riimit ja sanoitukset sekä markkinointi- ja muu viestintä kansainvälisille yrityksille. Arkkitehtuuri ja rakentaminen, varsinkin rakennuksen ja rakentamisen tietomallinnus eli BIM, ovat sitä myöten muodostuneet yhdeksi erikoisalakseni.

Minua kiehtovat strateginen viestintä, erityisesti liiketoiminnan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta, viestien luettavuus ja ymmärrettävyys, kognitiotiede, lukijatutkimukset ja reseptioteoriat sekä niiden soveltaminen käytäntöön omassa työssäni. Cape Context Oy jatkaa perheyritystä, jonka kautta olen toiminut vuodesta 1998. Ota minuun yhteys, jos haluat tarkempia tietoja kokemuksestani ja palveluistani.

Om mig på svenska

I början av min karriär på 1990-talet skapade jag en stark grund för tekniskt och kommersiellt innehåll genom att lokalisera hundratusentals ord av programvara från engelska till finska. Jag översatte också varierande texter från svenska till finska och finska till engelska. Jag hade tidigare arbetserfarenhet inom reklam- och tryckeribranschen, och marknadsföring blev min andra specialitet inom översättning.

Under 2000-talet har jag ytterligare utvecklat mina kunskaper inom vuxenpedagogik, språkundervisning, kursplanering, webb- och e-learning-innehåll, teknisk dokumentation, projektledning, sökmotoroptimering, innehållsmarknadsföring och -management, bloggning, text- och begreppsanalys, korrekturläsning, översättning av ungdomsböcker, företagslitteratur och romantiska romaner, rim och sångtexter, samt marknadskommunikation och annan kommunikation hos internationella företagskunder. Arkitektur och byggande, särskilt byggnadsinformationsmodellering (BIM), har med tiden blivit mina specialiteter.

Jag är intresserad av strategisk kommunikation, i synnerhet i sammanhang med ansvarig företagsverksamhet och hållbar utveckling. Jag vill hjälpa att göra meddelanden lättlästa och begripliga. Kognitionsvetenskap, läsarundersökningar och receptionsteorier fascinerar mig också. Cape Context Oy är fortsättningen på ett familjeföretag där jag jobbat allt sedan år 1998. Kontakta mig gärna om du vill veta mer om min erfarenhet och mina tjänster.

Acerca de mí en español

Los comienzos de mi carrera a finales de los años noventa incluyeron la traducción y adaptación a la lengua finlandesa de miles de palabras de software en ingles, así como varios trabajos de traducción de contenidos técnicos y comerciales, en ambas lenguas y del sueco al finlandés. Asimismo, mi experiencia anterior en publicidad, impresión y diseño grafico hicieron del marketing mi segunda especialidad.

Desde el año 2000 he ampliado mis habilidades en el campo de la educación para adultos enseñando inglés y coordinando cursos, proveyendo contenidos Web y de formación online, textos y documentación técnica, trabajando en la gestión de proyectos, la optimización de buscadores (SEO, por sus siglas en inglés), la comercialización y gestión de contenidos, la creación de blogs, el análisis y comprensión de textos, he hecho revisiones y traducciones corporativas, de novelas de géneros juvenil y romántico, rimas y letras de canciones, además de dedicarme a la redacción y edición de material publicitario y de diversos tipos para empresas internacionales. La arquitectura, la construcción y, especialmente, el modelado de información para la edificación (BIM) se han convertido en otra especialización.

Me interesa la comunicación estratégica, en particular la mensajería y las comunicaciones responsables y sostenibles, la legibilidad, la ciencia cognitiva, la teoría y la valoración de la respuesta del lector, todo ello aplicado a mi campo de actuación. Cape Context Oy es la continuación de una empresa familiar en la que he trabajado desde 1998. No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener referencias más específicas acerca de mi experiencia y mis servicios.